Tiêu đề của website

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

 

           I/. Căn cứ xây dựng kế hoạch

 Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;         

 Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc  tập huấn chuyên môn tiểu học và bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học năm học 2017-2018;

           Tình hình thực tế, nhu cầu tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên của Cán bộ, giáo viên. Trường tiểu học Tập Sơn xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên cho CBGV của trường trong năm học 2017-2018 như sau:

          II/. Mục đích

- Nhằm giúp cho CBQL và giáo viên hiểu và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tấm gương mẫu mực của nhà giáo, các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt các nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay đang được thực hiện trong giáo dục tiểu học (đổi mới tập huấn, sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, trường, cụm trường, đổi mới học liệu và chuyển giao công nghệ dạy học ngoại ngữ, sử dụng công nghệ mới  trong các cơ sở giáo dục và đào tạo).

- Nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trong tâm năm học 2017-2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Nâng cao một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến tất cả các bộ môn trong nhà trường; duy trì việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới, quan tâm đến giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tiểu học; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn nâng cao hiệu quả giáo dục tiểu học.

- Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn của bản thân để nâng cao tay nghề giảng dạy đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị theo chỉ đạo của trường trong năm học.

- Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả bồi dưỡng

thường xuyên về chuyên môn của bản thân để nâng cao tay nghề giảng dạy đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

          III/. Đối tượng bồi dưỡng.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tất cả giáo viên của trường.

          IV/. Thời gian thực hiện

          Trong hè 2017 và trong năm học 2017-2018.

          V/. Nội dung tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên

          1/. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết): Bồi dưỡng tưởng chính trị, đạo đức.

 

Số TT

Nội dung  bồi dưỡng

Thời lượng

Hình thức

Thời gian

1

Nghị quyết số 11, 12 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Nghị quyết số 10 Hội nghị TW 5 khóa XII; kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của HU.

 

1 ngày

 

Tập trung

 

 

Tháng 7/2017

2

Những nội dung của năm học 2016 – 2017 và năm học 2017-2018

 

0,5 ngày

Tập trung

Tháng 7/2017

3

Những nội dung tập huấn khác khi có văn bản chỉ đạo của Phòng GD-ĐT

 

 

 

             2/. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết): Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Số TT

Nội dung  bồi dưỡng

Thời lượng

Hình thức

Thời gian

1

Tập huấn sách giáo khoa Tin học cấp tiểu học.

1 ngày

Tập trung

 

Tháng 7/2017

2

Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

3 ngày

Tập trung

 

Tháng 8/2017

3

Tập huấn Trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực đối với giáo viên cấp tiểu học.

2 ngày

Tập trung

tại trường

Tháng 8/2017

 

Sư phạm chuyên đề (SEQAP)

2 ngày

Tập trung

tại trường

Tháng 8/2017

4

Thiết kế bài giảng điện tử E-learning cho giáo viên dạy lớp.

2 ngày

Tập trung

 

Tháng 9/2017

5

Tập huấn phương pháp dạy học VNEN

2 ngày

Tập trung

 

Tháng 9/2017

6

Công tác chủ nhiệm lóp

3 ngày

Tập trung

tại trường

Tháng 9/2017

7

Thiết lập, quản lý và tổ chức vận hành thư viện trường học theo mô hình thư viện thân thiện;

2 ngày

Tập trung

tại trường

Tháng 10/2017

8

Những nội dung tập huấn khác khi có văn bản chỉ đạo của Phòng GD-ĐT

 

 

 

           3/. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết): Tự chọn.

1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo nhu cầu thực tế của giáo viên theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.

2. Giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, khuyến khích giáo viên thực hiện hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng cá nhân.

3. Nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề nghị Phòng Giáo dục cấp giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên viên, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

* Lưu ý:

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trên cơ sở nhu cầu của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;

- Chọn những mô đun chưa bồi dưỡng hoặc không phù hợp với thực tế của đơn vị để tự bồi dưỡng.

- Giáo viên khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng theo địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn

          V/. Tài liệu bồi dưỡng

          - Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;

          - Tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn tài liệu các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, thư viện nhà trường; các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu liên quan triển khai trong các năm học; Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ năm học…

           VI/. Chế độ báo cáo, kiểm tra

- Trường xây dựng kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên năm học 2017-2018, báo cáo về Phòng Giáo dục trong tháng 7/2017.

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX.

- Cuối năm học báo cáo kết quả đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên về Phòng Giáo dục.

          VII/. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

           1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên và kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun của nội dung bồi dưỡng 3 do giáo viên tự chọn và nêu trong kế hoạch.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi, loại khá, loại trung bình  và loại không hoàn thành kế hoạch.

           2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX.

            2.1. Hình thức đánh giá kết quả BDTX.

Hiệu trưởng biên soạn đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên dạy lớp, đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, sổ bồi dưỡng của cá nhân nghiên cứu, viết thu hoạch hoặc giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề.

           2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

          2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

Điểm Trung bình BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

          3. Xếp loại kết quả BDTX:

a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

          VIII/. Thời gian tiến hành các công việc

       - Triển khai, quán triệt Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX và các văn bản kế hoạch của Sở, Phòng, Trường đến toàn thể cán bộ giáo viên.

       - Hoàn thành việc lập kế hoạch của trường vào 20/7/2017.

       - Hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 của giáo viên trước ngày 30 tháng 07 năm 2017.

       -  Báo cáo kế hoạch về Phòng Giáo dục trước ngày 30 tháng 07 năm 2017.

       - Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về Phòng, đề nghị cấp giấy chứng nhận cuối tháng 5 năm 2018.

          VI/. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Ban Giám hiệu:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về phòng GD&ĐT.

- Ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

2. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:

- Kiểm tra giáo viên của tổ mình về việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

- Giám sát việc thự hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ viên, giúp đớ, đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch.

3. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tập huấn chuyên môn hè 2017 và bồi dưỡng thường xuyên năm học 2076-2018 của Trường Tiểu học Tập Sơn; các bộ phận, giáo viên theo chức năng và nhiệm tự xây dựng kế hoạch, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

  

      Nơi nhận: DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC             HIỆU TRƯỞNG

        - Phòng GD-ĐT ( b/c);

  • - CB-GV trường.
  • - Lưu VT.
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 7
Tháng 09 : 322
Năm 2022 : 3.762