Tiêu đề của website

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

 

Thực hiện Hướng dẫn số 34/HD-PGDĐT ngày 20/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017 và kế hoạch số số 12/KH-NH ngày 22/09/2016 của trường tiểu học Tập Sơn về kế hoạch năm học 2016-2017.

Trường Tiểu học Tập Sơn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của trường với các nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện công tác cải cách hành chính là xây dựng công tác quản lí trường học đảm bảo trật tự, thống nhất, thông suốt, vững mạnh và hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của người dạy và người học; tạo môi trường thân thiện cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.

2. Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy đảm bảo về thời gian, nhanh gọn, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường.         

          II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

           1. Về cải cách thể chế:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và quy chế hoạt động của trường đúng theo Điều lệ của trường tiểu học.

          - Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và đơn giản hóa các thủ tục hành chính của đơn vị.

          - Thực hiện nghiêm túc Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          - Xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị.

          - Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ và phát huy hiệu quả vai trò của thủ trưởng đơn vị.

          2. Cải cách thủ tục hành chính:

          - Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.

          - Cập nhật, công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị.

          - Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị và các bộ phận liên quan đến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hành chính và một số lĩnh vực khác.

           - Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục nhanh, gọn, hiệu quả.

3. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước:

- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân theo vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường; quan tâm những công chức, viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác đưa vào quy hoạch kế thừa.

- Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị; khen thưởng, xử lý kỉ luật đúng quy định của Luật công chức và viên chức những cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỉ luật, kỉ cương làm mất uy tín đạo đức nhà giáo, nhà trường.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CBCC, VC của đơn vị.

- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đúng theo quy định.

- Tham gia và tổ chức các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

          - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công chức, viên chức, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật; chú trọng việc đánh giá, phân loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

- Bổ sung, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo việc sử dụng và quản lý tài chính theo Luật Ngân sách và quy định của Bộ Tài chính.

- Thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công theo quy định.

          - Tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đơn vị tuyệt đối không xảy ra tình trạng tham nhũng, tham ô tài chính, tài sản công.

6. Hiện đại hóa nền hành chính:

           - Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện đúng quy định về chế độ hội họp; giảm những cuộc hội họp không cần thiết; giảm thủ tục giấy tờ hành chính; tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc và thực thi nhiệm vụ.

           - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử, mail…

           - Thiết lập và sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường, tùng bước hiện đại hóa công tác cải cách hành chính .

           7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

           - Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm về lĩnh vực giáo dục.

           - Thông qua các cuộc họp Hội đồng trường, sơ kết, tổng kết năm học đánh giá, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và thủ tục hành chính.

           - Khen thưởng kịp thời, đúng quy định các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

          III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

           - Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

           - Tổ chức tuyên truyền và quán triệt về nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

           - Phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng các thành viên trong cán bộ công chức, viên chức.

           - Xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong trường.

           - Phát huy tốt năng lực về trách nhiệm của từng thành viên trong trường, phân công đúng người đúng việc, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

           - Thường xuyên bồi dưỡng năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức, chú ý đối tượng kế thừa.

           - Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của nhà trường đối với cán bộ công chức, viên chức.

           - Thực hiện tốt Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

            - Thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống quốc dân.

           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            - Tổ Văn phòng rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo cấp trên và văn bản của đơn vị, tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nắm và thực hiện kịp thời nội dung các văn bản.

            - Các bộ phận, các tổ chuyên môn của nhà trườngtheo chức năng và nhiệm vụ thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan theo quy định; tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị và thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công. /.

            Trên đây là kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của trường tiểu học Tập Sơn, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện.  

 

 

                 Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- PGD (b/c);

- Các bộ phận của trường;

- Lưu VT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 7
Tháng 09 : 322
Năm 2022 : 3.762