GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Đông Sơn, Tập Sơn, Trà Cú, Trà Vinh

Email :  tieuhoctapson@edu.viettel.vn

Điện thoại :0294 3879 069